Služby

Poskytujeme komplexní péči o stromy:

Provádím všechny typy řezů dle standardů AOPK ČR. Při práci se řídím nejnovějšími poznatky z oboru arboristiky a používám moderní vybavení. Stromy ošetřuji z lana stromolezeckou technikou, která strom nijak nepoškozuje. Tato technika je ve většině případů nejefektivnější, navíc samotné lezení po stromě je nenahraditelným zdrojem informací o něm samotném. V opodstatněných případech využívám pomoci vysokozdvyžné plošiny.

Dodržuji arboristický standard „Řez stromů“ (SPPK A02 002:2013)

Kácení stromů ve ztížených podmínkách – postupné kácení a spouštění stromů rostoucích v blízkosti budov, plotů, drátů elektrického vedení a pod.

Dle platné legislativy se mohou kácet stromy v době vegetačního klidu od 1.10. do 31.3.

Stromy lze pokácet bez povolení ke kácení pokud:

  1. nejsou součástí stromořadí a mají obvod kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí
  2. se jedná o ovocné dřeviny na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha
  3. jedná se o strom havarijní, tedy:
    – je jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život nebo zdraví
    – hrozí-li zřejmě a bezprostředně škoda značného rozsahu

Havarijní stromy lze kácet kdykoliv, pouze do 15 dnů od provedení kácení podat oznámení o kácení s náležitostmi a doložením havarijního stavu dřeviny.

Legislativa: zákon 114/1992, vyhláška 189/2013

Tahová zkouška je certifikovaná přístrojová metoda hodnocení stromů. Provádí se za účelem zjištění odolnosti stromu proti vyvrácení a zlomu kmene. Měří se tedy stabilita stromu, včetně jeho kořenového systému. Jedná se o velmi přesnou přístrojovou metodu využívající citlivé senzory. Součástí tahové zkoušky je vizuální hodnocení stromu, výpočet bezpečnostního faktoru v počítačovém programu Arbostat i návrh pěstebních opatření. Cena za tahovou zkoušku je individuální, ovlivňuje ji například vhodný kotevní bod a nebo celkový počet měřených stromů.

Zpracovávám odborné dendrologické posudky stromů. Hodnocena je nejčastěji stabilita, vitalita, zdravotní stav a provozní bezpečnost stromu na stanovišti. Jsou zjištěny dendrometrické parametry, rod a druh dřeviny. Další hodnocené parametry jsou například sadovnická hodnota, perspektiva. Může být navržen zásah a jeho priorita.

– Metoda WLA (Wind Load Analysis)

Pomocí této metody lze objektivně posoudit statickou odolnost stromů na základě naměřených parametrů a materiálových vlastností kmene. Výsledek výpočtu vyjadřuje stabilitu kmene proti zlomu na vichřici o síle 118 km/h.

– Oceňování stromů rostoucích mimo les dle metodiky AOPK ČR

Na základě druhu, rozměrů a stavu stromu lze vypočítat jeho ekologickou hodnotu, vyjádřenou v KČ.

Pro efektivní správu větších pozemků a areálů je nutné vědět, kolik se zde nachází stromů, v jakém stavu a věkových stádiích. Dobrý přehled dá právě inventarizace stromů nebo ještě lépe dendrologický průzkum.

– Inventarizace stromů

Jedná se o soupis a lokalizaci stromů, určení jejich základních taxonomických a dendrometrických údajů. Výstupem je plán řešeného území s inventarizační tabulkou, průvodní zpráva a fotografická příloha.

– Dendrologický průzkum

Zahrnuje základní inventarizaci plus zhodnocení stavu dřevin s návrhy zásahu, podobně jako u dendrologického posudku. Výstupem je průvodní zpráva, plán řešeného území s inventarizační tabulkou a fotografická příloha.

V případech, kdy má strom defektní rozvětvení, je možné zajistit bezpečnost stromu instalací vazby jako prevence proti rozlomení kmenů.

– Vazby dynamické

Jsou pružné, vyrobené ze syntetických materiálů. Stále umožňují stromu přirozený pohyb, avšak brání extrémním výkyvům a rozlomení kmene. V případě rozlomení zachytí větv/celý jištěný kmen. Vazby se pravidelně kontrolují. Po 8-12 letech je nutná jejich výměna, neboť časem dochází ke ztrátě nosnosti.

– Vazby statické

Ocelové – nazývané také předepjaté. Dělí se na vazby vrtané a podkladnicové. Instalují se v případě větších rizik selhání, jako jsou například praskliny. Omezují pohyb a tím i namáhání poškozeného místa. Je vhodné je kombinovat s dynamickými vazbami.

– Kontrola vazeb

Vizuální kontrola ze země by měla proběhnout alespoň jednou ročně. Dále pak po extrémní živelné situaci, jako například po vichřici.
Nejmáně jednou, v polovině své životnosti, by měla být dynamická vazba zkontrolována přímo v koruně stromu. Jelikož každý strom přirůstá a tloustne, je zapotřebí po několika letech vazbu povolit. Nepovolená vazba zaškrcuje kmen, čímž dojde k poškození stromu. V extrémním případě tak paradoxně může být zanedbaná vazba příčinou selhání.

Do svých služeb řadím také likvidaci dřevní hmoty, tedy odvoz větví případně i dřeva.  Nabízím i štěpkování větví přímo na místě pro další využití štěpky. Je běžné domluvit rozřezání kmenů na určitou délku. Je možné se dohodnout také na frézování pařezů.

Pomohu zajistit nejlepší péči o Váš strom. To, co chybí konkrétnímu stromu, nemusí být nutně jen správný rozsah řezu. Stromu často pomůže vhodná úprava jeho okolí – zlepšení půdních podmínek.

S tím souvisí i návrh ochranných opatření při stavebních činnostech. Nešetrně provedené výkopové práce jsou totiž velmi častou příčinou nevratného poškození kořenů, které se do několika let se projeví rozsáhlým prosycháním koruny, což často končí kácením dřeviny.

Také Vám mohu pomoci jako technický dozor investora v oblasti arboristiky. Díky praxi a znalostem z oboru rozeznám a dobře provedenou práci.

Aby se cyklus uzavřel, provádím výsadby stromů. Například po kácení jako náhradní výsadbu. Při sázení je vhodné brát v potaz druh stromu, jeho nároky na stanoviště a rozměry v dospělosti. Je důležité neopomenout komparativní řez a správnou povýsadbovou péči. Také zpracovávám odborné posudky výsadeb stromů.
Nabízím kompletní údržbu zahrad a veřejných prostransví. Sekání trávníků a kosení lučních porostů. Vyřezávání náletu. Dále také řez keřů a stříhání živých plotů.