Služby

Poskytujeme komplexní péči o stromy:

Každý strom má jedinečné kulturní, estetické a ekologické funkce, a jako živý organismus si zaslouží správnou péči. Péče o strom je také povinností vlastníka pozemku, na kterém strom roste. Zvláště stromy rostoucí ve ztížených podmínkách měst a obcí, kde jsou i zvýšené nároky na bezpečnost, vyžadují větší pozornost.
Jelikož je každý zásah do stromu nevratný a různé stromy reagují na řez odlišně, je důležité řezat ve správné míře. Strom musí být zdravý a hlavně bezpečný. Stromy ošetřuji za pomoci stromolezecké techniky, která je bezpečná, ke stromu šetrná a umožňuje nejlepší přístup do koruny.
Dodržuji standard „Řez stromů“ (SPPK A02 002:2013)

Nejčastější typy řezů na stromech:

– Řez výchovný

Velmi důležitý řez slouží k podpoření charakteristického tvaru koruny mladého stromku, který je typický pro daný druh a dává předpoklad pro zdravou, vitální a stabilní korunu v období dospělosti stromu.

– Řez bezpečnostní

Zajišťuje aktuální provozní bezpečnosti stromu. Odstraňují se hlavně suché a nalomené větve.

– Řez zdravotní

Zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Zahrnuje i řez bezpečnostní.

– Lokální redukce

Zakrácení větve zasahující do fasády domu, el. vedení a podobně, nebo zakrácení za účelem zvýšení její stability. .

– Obvodová redukce koruny

Redukuje se velikost koruny stromu s cílem snížit riziko vývratu, zlomu kmene a kosterních větví u stromů s narušenou stabilitou. V případě realizace na zdravých stromech bez odůvodnění může dojít k trvalému poškození stromu.

– Úprava průjezdného a podchodného profilu

Vyzvednutí koruny nad chodníkem nebo vozovkou do výšky definované normou, vytvoření průhledu.

V opodstatněných případech se instalují vazby jako prevence proti rozlomení vícekmeného stromu nebo narušené kosterní větve.

– Vazby dynamické

Jsou vyrobeny ze syntetických materiálů. Nejčastější je typ Cobra, Arco nebo Gleistein. Tyto vazby umožňují stromu stále přirozený pohyb, avšak brání extrémním výkyvům a rozlomení kmene. V případě rozlomení zachytí větv/celý kmen. Vazby se pravidelně kontrolují. Po 8-12 letech je nutná jejich výměna, neboť časem dochází ke ztrátě nosnosti.

– Vazby statické

Ocelové – nazývané také předepjaté. Dělí se na vazby vrtané a podkladnicové. Instalují se v případě větších rizik selhání, jako jsou například praskliny. Omezují pohyb a tím i namáhání poškozeného místa. Je vhodné je kombinovat s dynamickými vazbami.

– Kontrola vazeb

Bezpečnostní vazby je nutné periodicky kontrolovat. Vizuální kontrola ze země by měla proběhnout alespoň jednou ročně. Dále pak po extrémní živelné situaci, jako například po vichřici.
Nejmáně jednou, tedy v polovině své životnosti, by měla být dynamická vazba zkontrolována přímo v koruně stromu. Kontroluje se, nedošlo-li k jejímu poškození, rozpletení, přílišnému povolení nebo napnutí.
Jelikož každý strom přirůstá a tloustne, je zapotřebí po několika letech vazbu povolit. Nepovolená vazba zaškrcuje kmen, čímž dojde k poškození stromu. V extrémním případě tak paradoxně může být zanedbaná vazba příčinou selhání.
U statických vazeb se kontroluje stav případných podkladnic, přírůst dřeva, lano a jeho napnutí, svorky a utažení šroubů.

Kácení stromů ve ztížených podmínkách – postupné kácení a spouštění stromů rostoucích v blízkosti budov, plotů, drátů elektrického vedení a pod.

Dle platné legislativy se mohou kácet stromy v době vegetačního klidu od 1.10. do 31.3.

Stromy lze pokácet bez povolení ke kácení pokud:

  1. nejsou součástí stromořadí
  2. mají obvod kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí
  3. se jedná o ovocné dřeviny na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha
  4. jedná se o strom havarijní, tedy:
    – je jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život nebo zdraví
    – hrozí-li zřejmě a bezprostředně škoda značného rozsahu

Havarijní stromy lze kácet kdykoliv, pouze do 15 dnů od provedení kácení podat oznámení o kácení s náležitostmi a doložením havarijního stavu dřeviny.

Legislativa: zákon 114/1992, vyhláška 189/2013

Do svých služeb řadíme i likvidaci dřevní hmoty, tedy štěpkování větví a odvoz dřeva. Je běžné domluvit rozřezání kmenů na určitou délku. Provádíme také frézování pařezů.

Hodnocena je hlavně stabilita a bezpečnost stromu na stanovišti, tedy provozní bezpečnost zdravotní stav, biomechanická a fyziologická vitalita. Dále doporučení vhodného opatření v případě zjištění nedostatků. Součástí posudku může být perspektiva a sadovnická hodnota daného stromu. Odolnost proti vývratu je hodnocena jen podle viditelných symptomů.

– Metoda WLA (Wind Load Analysis)

Pomocí této metody lze objektivně posoudit odolnost stromů proti zlomu na základě
naměřených dendrometrických parametrů a materiálových vlastností kmene.
• Metoda WLA analyzuje reakci soliterně rostoucích stromů na vítr o síle 118 km/h
• Analyzována je výhradně odolnost stromu jako celku (tedy nikoli jeho částí) proti zlomu či
ukroucení (torzi). Odolnost proti vývratu není hodnocena.

– Oceňování stromů rostoucích mimo les dle metodiky AOPK ČR

Na základě druhu, rozměrů a stavu stromu lze vypočítat jeho ekologickou hodnotu, vyjádřenou v KČ.

Pro efektivní správu větších pozemků a areálů je nutné vědět, kolik se zde nachází stromů, v jakém stavu a věkových stádiích. Dobrý přehled dá právě inventarizace stromů nebo ještě lépe dendrologický průzkum.

– Inventarizace stromů

Jedná se o soupis a lokalizaci stromů, určení jejich základních taxonomických a dendrometrických údajů. Výstupem je plán řešeného území s inventarizační tabulkou, průvodní zpráva a fotografická příloha v tištěné a elktronické podobě.

– Dendrologický průzkum

Zahrnuje základní inventarizaci plus zhodnocení stavu dřevin s návrhy zásahu. Výstupem je plán řešeného území s inventarizační tabulkou, průvodní zpráva a fotografická příloha v tištěné a elektronické podobě.

Pomohu Vám zajistit nejlepší péči o Vaše stromy. To, co chybí právě Vašemu stromu nemusí být nutně jen určitý typ a správný rozsah řezu. Stromům často pomůže vhodná úprava jeho okolí (zlepšení půdních podmínek). S tím souvisí i navržení ochraných opatření při stavebních činnostech. Špatně provedené výkopové práce jsou totiž velmi častou příčinou nevratného poškození kořenů a do několika let se projeví rozsáhlé prosychání koruny, což často končí kácením dřeviny.

Také Vám rád poskytnu pomoc jako technický dozor investora v oblasti arboristiky. Díky své praxi a zkušenostem rozeznám dobře prováděnou práci od té ostatní.

Aby se cyklus uzavřel, provádíme i výsadby stromů. Například po kácení jako náhradní výsadbu. Při sázení je vhodné brát v potaz druh stromu, jeho nároky na stanoviště a rozměry v dospělosti. Podle toho se vybírá vhodné místo k výsadbě. Důležitý je komparativní řez a povýsadbová péče.
Nabízíme kompletní údržbu zahrad a veřejných prostransví. Sekání trávníků a kosení lučních porostů. Vyřezávání náletu. Dále také řez keřů a stříhání živých plotů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *